Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ToyTraders sluit met een wederpartij alsmede op alle offertes die ToyTraders uitbrengt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze door ToyTraders schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 2 - Offertes

1. De door ToyTraders gemaakte offertes gelden als een uitnodiging tot het doen van onderhandelingen. De door ToyTraders gemaakte offertes zijn derhalve vrijblijvend en gelden niet als een onherroepelijk aanbod, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2. Indien de wederpartij akkoord gaat met een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel geldt het akkoord van de wederpartij als een aanbod als bedoeld in artikel 6:217 e.v. BW. Door ToyTraders dient dit aanbod van de wederpartij nog te worden aanvaard. Indien ToyTraders het aanbod van de wederpartij niet aanvaardt, komt geen overeenkomst tot stand.

3.Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

4. ToyTraders is niet gehouden aan haar verplichtingen uit hoofde van een gesloten overeenkomst indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt. Indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt heeft ToyTraders wel het recht de overeenkomst uit te voeren zoals partijen hebben bedoeld overeen te komen, zulks ter uitsluitende beoordeling van ToyTraders.

Artikel 3 - Prijsverhoging

1. Indien meer dan 3 maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van een overeenkomst en de aflevering van hetgeen is overeengekomen en in die periode één of meerdere van de kostprijsfactoren van ToyTraders, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vrachtkosten en invoerrechten, dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs van ToyTraders met meer dan 5% is gestegen, dan is ToyTraders gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen. In geval van discussie over de stijging van één of meerdere van de kostprijsfactoren, is de administratie van ToyTraders leidend.

Artikel 4 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin ToyTraders haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van ToyTraders en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door ToyTraders gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan ToyTraders kunnen worden toegerekend. In geval van overmacht is ToyTraders ontslaan uit haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst en jegens de wederpartij niet schadeplichtig.

2. In ieder geval, doch niet uitsluitend gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: - natuurrampen; - oorlogen; - internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe; - maatregelen van binnen- of buitenlandse overheden; - stakingen, blokkades en bedrijfsstoornissen; - elektriciteitsstoringen en brand; - export- en importverboden en belemmeringen; - het verloren gaan van de af te leveren zaken, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend tijdens het vervoer daarvan.

Artikel 5 - Afroeporders

1. Indien tussen ToyTraders en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen, zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden. De wederpartij blijft in ieder geval verplicht hetgeen is overeengekomen af te nemen.

Artikel 6 - Annuleringen

1. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van ToyTraders kan een overeenkomst door de wederpartij worden geannuleerd.

2. Indien op grond van lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan, is de wederpartij aan ToyTraders verschuldigd alle door ToyTraders gemaakte kosten alsmede de door ToyTraders gederfde winst.

Artikel 7 - Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken in Nederland en België, franco ToyTraders, aan één adres. Het minimum orderbedrag bedraagt € 500,- per order. ToyTraders bepaalt de keuze van het vervoermiddel.

2. De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na aankomst van de expediteur de lossing van zaken genoemd in lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de expediteur in acht te nemen.

3. Indien levering geschiedt af magazijn, dan geschiedt de levering door het laden van de zaken op een door de wederpartij gekozen vervoermiddel. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt slaat ToyTraders de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op.

4. Het bepaalde in lid 1 en 3 van dit artikel vindt geen toepassing indien bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, sprake is van een internationale levering met haar eigen regime, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Free OnBoard. Voor internationale leveringen hanteert ToyTraders, tenzij anders overeengekomen, de Incoterms 2000 met de bij deze Incoterms 2000 behorende respectieve regimes.

Artikel 8 - Risico

1. Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 1 zijn de zaken voor risico van ToyTraders tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 7 lid 2. Bij lossing van de zaken gaat het risico van de zaken over op de wederpartij.

2. Het lossen als genoemd in artikel 7 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien het lossen feitelijk door ToyTraders geschiedt.

3. Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 3 zijn de zaken voor risico van ToyTraders tot het moment van laden door de wederpartij. Na het laden van de zaken gaat het risico van de zaken over op de wederpartij. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt slaat ToyTraders de zaken voor rekeningen risico van de wederpartij op.

4. Het laden als genoemd in artikel 7 lid 3 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien het laden feitelijk door ToyTraders geschiedt.

5. Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 4 gaat het risico van de zaken over van ToyTraders op de wederpartij conform het regime van de Incoterms 2000, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de wederpartij

1. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 7 lid 1 dan dient de wederpartij zichtbare tekorten in de hoeveelheid afgeleverde zaken of zichtbare beschadigingen van de zaken direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, danwel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.

2. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1, bij wijze van aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de controle als bedoeld in lid 1 van dit artikel te doen uitvoeren binnen 48 uur nadat die derde de zaken voor de wederpartij heeft ontvangen en dient de wederpartij een tekortkoming als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen 48 uur na ontvangst door de derde van de zaken aan ToyTraders schriftelijk mede te delen. De wederpartij doet alsdan gemotiveerd schriftelijk opgave van de zichtbare tekortkoming en voegt daarbij tevens bewijsstukken van de zichtbare tekortkoming.

3. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 7 lid 3 dan dient de wederpartij zichtbare tekorten in de hoeveelheid afgeleverde zaken of zichtbare beschadigingen van de zaken direct aan ToyTraders schriftelijk mede te delen.

4. De wederpartij blijft ook na een melding als bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2, artikel 9 lid 3 verplicht tot betaling van de geleverde zaken.

5. Indien een melding als bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 9 lid 3 uitblijft danwel niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht van de wederpartij een dergelijke melding te doen aan ToyTraders. Alsdan kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De wederpartij heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingsrecht jegens ToyTraders te beroepen. Ook vervalt alsdan een eventueel recht vermindering van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 - Overige tekortkomingen

1. Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, anders dan bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 9 lid 3, kan jegens ToyTraders niet worden gedaan indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering van de zaken aan ToyTraders is medegedeeld. Het beroep dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden. De wederpartij doet alsdan gemotiveerd schriftelijk opgave van de tekortkoming en voegt daarbij tevens bewijsstukken van de tekortkoming.

2. Indien de wederpartij aan ToyTraders klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij ToyTraders zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. In het geval de klachten ongegrond blijken te zijn, komen de kosten die ToyTraders daarvoor heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij. De gegrondheid van de klachten is ter uitsluitende beoordeling van ToyTraders.

3. De wederpartij blijft ook na een melding als bedoeld in artikel 10 lid 1 verplicht tot betaling van de geleverde zaken.

4. Indien een melding als bedoeld in artikel 10 lid 1 uitblijft danwel niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht van de wederpartij een dergelijke melding te doen aan ToyTraders. Alsdan kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De wederpartij heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingsrecht jegens ToyTraders te beroepen. Ook vervalt alsdan een eventueel recht vermindering van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid voor geleverde zaken

1. Met betrekking tot de geleverde zaken waarvan tijdig is gereclameerd is ToyTraders uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de wederpartij en uitsluitend in de navolgende gevallen: - in het geval door ToyTraders een garantie is verstrekt, voor zover dit uit die garantie blijkt; - bij opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van ToyTraders.

2. De aansprakelijkheid van ToyTraders is in ieder geval beperkt tot maximaal 100% van het factuurbedrag met betrekking tot de specifieke geleverde zaak.

3. De wederpartij vrijwaart ToyTraders van alle aansprakelijkheidsstellingen door derden naar aanleiding van met ToyTraders gesloten overeenkomsten, en derhalve van alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens ToyTraders, uit welke hoofde dan ook, daarin mede maar niet enkel inbegrepen aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. BW, of anderszins. De wederpartij vrijwaart ToyTraders tevens voor alle kosten die ToyTraders maakt voor juridische bijstand in dit verband.

Artikel 12 - Levertijd

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door ToyTraders opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW.

2. ToyTraders is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij wegens overtreding van een fatale levertijd.

Artikel 13 - Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten, recht van retentie en reclame

1. Het is de wederpartij niet toegestaan om op het overeengekomen bedrag een korting toe te passen of het overeengekomen bedrag te verrekenen met eventueel door ToyTraders aan de wederpartij te betalen bedragen.

2. Betaling vindt plaats binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Voor via internet gesloten overeenkomsten kan ToyTraders een kortere fatale betalingstermijn bedingen.

3. Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen, dan is hij jegens ToyTraders wettelijke handelstransactierente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag vanaf datum in verzuim alsmede de volledige door ToyTraders gemaakte buitengerechtelijke incassokosten welke worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

4. De wederpartij is jegens ToyTraders (ook) sowieso in verzuim indien: - de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard danwel om het faillissement van de wederpartij is verzocht; - aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend danwel de wederpartij om surséance van betaling verzoekt; - op door ToyTraders geleverde of te leveren zaken beslag wordt gelegd.

5. Indien de wederpartij betalingen aan ToyTraders verricht op de openstaande facturen, komen de betalingen eerst in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens op de wettelijke handelstransactierente en vervolgens op het openstaande factuurbedrag. Indien er meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, worden betalingen ter keuze van ToyTraders toegerekend aan de openstaande facturen.

6. ToyTraders is gerechtigd een recht van retentie uit te oefenen op de zaken van de wederpartij welke ToyTraders onder zich houdt. Dit recht van retentie strekt zich mede uit tot de wettelijke handelstransactierente en de volledige buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de verbeurde boetes als bedoeld in artikel 14 lid 2.

7. ToyTraders is gerechtigd een recht van reclame uit te oefenen op de zaken welke aan de wederpartij zijn afgeleverd. Door uitoefening van het recht van reclame wordt de overeenkomst ontbonden en eindigt het recht van de wederpartij.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. Alle door ToyTraders geleverde zaken blijven eigendom van ToyTraders totdat de wederpartij alle openstaande facturen alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes aan ToyTraders heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud van ToyTraders strekt zich derhalve ook uit op wel betaalde zaken, indien overige facturen alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes onbetaald blijven.

2. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens ToyTraders niet nakomt, danwel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is ToyTraders gerechtigd de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die de zaken voor de wederpartij onder zich houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient ToyTraders hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens ToyTraders een boete verbeurt van 1% van het totale bedrag aan openstaande facturen voor iedere dag dat de wederpartij jegens ToyTraders in gebreke blijft de zaken af te geven.

3. De wederpartij is verplicht aan afnemers van de wederpartij mede te delen dat op de geleverde zaken ten behoeve van ToyTraders een verruimd eigendomsvoorbehoud rust. De wederpartij is tevens verplicht met de afnemers van de wederpartij overeen te komen dat de afnemers het verruimde eigendomsvoorbehoud van ToyTraders zullen respecteren.

4. Tot zekerheid van de betaling van al hetgeen ToyTraders van de wederpartij te vorderen heeft, vestigt de wederpartij ten behoeve van ToyTraders, voor zover nodig bij voorbaat, een stil pandrecht op alle door ToyTraders geleverde zaken.

Artikel 15 - Bevoegde rechter

1. Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van offertes, overeenkomsten of leveringen tussen ToyTraders en de wederpartij mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van ToyTraders.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is ToyTraders bevoegd om de in lid 1 van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar normale regels van competentie bevoegde rechter.

Artikel 16 - Rechtskeuze, toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen ToyTraders en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, uitgesloten.

onze service

  • Specialist in pluche
  • Altijd de laatste trends
  • Scherpe prijzen
  • Zowel kleine als grote orders
  • Snelle levertijd

Bel ons:
0182-764096
Ma t/m Vr 09:00 - 17:30